Odstoupení od smlouvy

ZÁKON 102 z 25. 3. 2014

o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NAJDETE VE SPODNÍ ČÁSTI TOHOTO ČLÁNKU

Odstoupení od smlouvy § 7

 

(1) Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odstavec | 1 písm. h), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne


a) převzetí zboží podle odstavce 4 v případě smluv, předmětem kterých je prodej zboží,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.


(2) Pokud prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost. 

(3) Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatečné lhůtě podle odstavce 2, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1.

(4) Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) Zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) Zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

(5) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty k odstoupení od smlouvy.

(6) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající
nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukověobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané
lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, bylo-li jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.


Jak postupovat při vrácení zboží do 14 dnů?

Může se stát, že jste si zboží představovali jinak, nebo Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje. Zboží nám můžete vrátit do pracovních 14 dní od doručení, je to Vaše zákonné právo.

Rozhodnete-li se pro vrácení zboží postupujte následovně:

1. Vytiskněte si formulář na odstoupení od smlouvy a vypište jej, nebo nám odstoupení od smlouvy pošlete elektronicky na  info@petomar.cz  (formulář naleznete pod tímto textem)
2. Pokud je to možné vraťte zboží v originálním balení a kompletní, přijde-li zboží bez originál obalu a nekompletní, může si následně prodejce nárokovat úhradu škody.
3. Ke zboží přibalte originál faktury.
4. Zabalte zboží adekvátně přepravě a objednejte si vyzvednutí zásilky na našem telefonním čísle +420 703 380 978.

Dokumenty na stiahnutie:

Default Category