Všeobecné obchodní podmínky


Petomar.cz
(aktualizované 01/01/2022)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost PETOMAR s. r. o. se sídlem Váhovská 870, Dolní Streda 925 63, Slovenská republika, IČO: 44 711 328, DIČ: 2022801121,  IČ DPH: SK2022801121, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava oddíl: Sro, vložka č. 23542/T, je provozovatelem internetových obchodů www.petomar.cz, www.biorbshop.cz, www.topfontany.cz (dále jen „e-shop") a prodávajícím (dále jen „Prodávající").

1.2 Prodávající vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"), které upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží a poskytování služeb. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Prodávajícím a jsou závazné pro všechny smluvní strany.

1.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.4 Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

1.5 Podnikatelům se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také rozumí pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

1.6 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. KUPNÍ SMLOUVA
Uzavření kupní smlouvy:

2.1 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) kupujícím a následným přijetím objednávky (přijetím návrhu na uzavření smlouvy) prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající oznámí kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky spolu s informacemi o dostupnosti a termínu dodání prostřednictvím zadaného e-mailu. (na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv). Všechny potvrzené objednávky jsou závazné.

2.2 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se z objektivních důvodů nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

2.3 Vzniklou smlouvu (včetně ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo zákonných důvodů.
Dodání předmětu koupě:

2.4 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět koupě, doklady, které se k němu vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu. Kupující se stane vlastníkem věci až po úplném zaplacení kupní ceny.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena:


3.1 Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny zvlášť a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

3.2 Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. V takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
 • sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

3.3 Akciové ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Akční ceny, slevy na zboží nelze kombinovat.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Platební podmínky:

3.5 Prodávající akceptuje následující způsoby platby a podmínky:

 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku při doručení zboží
 • platba splátkovým systémem QUATRO (vztahuje se na objednávky nad 100 eur)
 • platba kartou
3.6 Platba je možná pouze v EUR. Daňový doklad prodávající zasílá kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající je plátce DPH. Všechny ceny u uvedeny včetně DPH.

IV. DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Způsoby a lhůty dodání:

4.1 Prodávající zajišťuje nebo zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • zasílání přepravní službou/poštovním podnikem

4.2 Dodací lhůta na zboží v nabídce je ve většině případů 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximálně 20 pracovních dnů. Dodací lhůta se po dohodě s Kupujícím může měnit. O dodací lhůtě, termínu dodání bude Kupující informován e-mailem nebo telefonicky. V případě prodloužení dodací lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 2.2 VOP.

Ostatní ujednání:

4.3 Místo odběru/doručení zboží je stanoveno na základě objednávky Kupujícím. Za splnění závazku Prodávajícího ve smyslu bodu 2.5 VOP se považuje dodání zboží na určené místo odběru/doručení

4.4 Pokud z povahy věci nebo není-li dohodnuto, jak má být věc zabalena prodávající věc zabalí podle zvyklostí, nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným k uchování věci a její ochraně. Stejným způsobem pořídí Prodávající věc k přepravě. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a její úplnost. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy toto potvrdí převzetí zboží.

4.5 V případě zásahu vyšší moci, výpadku informačního systému, Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání a poškození zboží zaviněné přepravcem. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy-spotřebitel:

5.1 Kupující má právo v souladu s § 7 zákona č.j. 102/2014 Sb. od smlouvy odstoupit v případě smlouvy uzavřené na dálku mimo provozní prostory prodávajícího do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. V uvedené lhůtě je nezbytné o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího spolu s informacemi potřebnými k vyřízení:

 • Číslo objednávky (variabilní symbol)
 • Popis zboží
 • Datum převzetí zboží
 • Jméno a příjmení spotřebitele
 • Adresa spotřebitele
 • Číslo účtu a kód banky (IBAN) pro vrácení platby
 • Důvod odstoupení (nepovinné)

Formulář pro odstoupení od smlouvy určený pro spotřebitele naleznete zde:
VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
KOMU: PETOMAR. r. o. se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika
Jméno a příjmení spotřebitele *:
Adresa spotřebitele *:
Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží*:
Popis zboží (výrobní číslo):
Číslo objednávky* (variabilní symbol):
Datum objednání/datum převzetí*:
Číslo účtu, kód banky (IBAN) pro případ vrácení platby*
Datum*
Podpis spotřebitele * (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě):
*povinné/vyplnit čitelně

5.2 Zboží by mělo kupující spotřebitel zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu Prodávajícího PETOMAR. s. r. o. Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, doporučeně, pojištěný (doporučení), vhodně zabalený aby nedošlo během přepravy k poškození samotného zboží. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu ____________ nebo na adresu sídla prodávajícího Váhovská 870, Dolná Streda 925.

5.3 Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy; tím není dotčeno ustanovení § 10 ods. 4 zákona č . 102/2014 Sb.

5.1 Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
6.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

VII. KOMUNIKACE
7.1 Ke komunikaci kupující může využít všech kontaktů uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prosíme vás však, abyste přednostně využívali možnost komunikovat s námi prostřednictvím e-mailu, zejména pro urychlení a efektivitu komunikace a jako alternativu k listovním zásilkám – děkujeme, že šetříte životní prostředí. V případě jakýchkoliv problémů nás můžete kontaktovat na adrese petomar@zahradnejazierka.sk.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Vaše osobní údaje chráníme ve smyslu platných právních předpisů. Podrobné informace o tom jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje naleznete na internetovém sídle provozovatele v sekci Ochrana osobních údajů.

8.2 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Pokud jste spotřebitelem, máte právo obrátit se na nás se žádostí o nápravu, pokud nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vyřídili vaši reklamaci, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva. Máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů („ARS“), pokud jsme na vaši žádost podle předchozí věty odpověděli zamítavě nebo jsme na ni neodpověděli do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Návrh můžete podat příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; Vaše možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Další podmínky související s alternativním řešení sporů stanoví zákon č.3 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

9.2 Evropská komise pro účely mimosoudního řešení sporů se spotřebiteli vyvinula platformu řešení sporů online (RSO). I tuto platformu můžete, pokud jste spotřebitelem, využít k řešení svých sporů, a to prostřednictvím odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3 Orgán dozoru, kterému podléhá naše činnost, je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Trnavě pro Trnavský kraj, Pekařská 23, 917 01 Trnava.

9.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2022 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Petomar.cz
(aktualizované 17/03/2024)