Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost PETOMAR s.r.o. , se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, IČ: 44 711 328, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava oddíl: S.r.o., vložka č.1 23542/T (dále jen jako „ provozovatel“ ). Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotyčné osoby , tj. osoby o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.


Jakými právy disponujete v postavení dotčené osoby?

  • Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
  • Právo na opravu - pokud si myslíte že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
  • Právo na výmaz (k zapomenutí) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.
  • Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
  • Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.
  • Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru
  • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech.
  • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným/smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: Váhovská 870, Dolná Streda 925 63 nebo na e-mail:petomar@zahradnejazierka.sk. Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování.


Monitorování prostor společnosti

Prostory společnosti (provozovatele) PETOMAR s. r. o., se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Provozovatel využívá kamerový systém za účelem ochrany zdraví, majetku a zabezpečení bezpečnosti, ve zvláštních případech za účelem uplatňování právních nároků. Za tímto účelem zpracovává provozovatel prostřednictvím předmětného kamerového systému Váš videozáznam a to po dobu 14 dnů od jeho pořízení.

Bližší informace o zpracování osobních údajů:

 

Kontaktní formulář

Účel zpracování

zajišťování komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, vyřizování žádostí.

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace prostřednictvím webu.

Kategorie dotčených osob

zájemci o informace, potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené předmětu zprávy

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

10 dní od skončení měsíce, ve kterém byla poptávka doručena

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Virtuální asistent

Účel zpracování

zajišťování komunikace prostřednictvím virtuálního asistenta.

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace prostřednictvím webu.

Kategorie dotčených osob

zájemci o informace, potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, e-mail, údaje, které nám v rámci komunikace dobrovolně poskytnete

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

10 dní od skončení měsíce, ve kterém byla komunikace ukončena

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Cenové nabídky

Účel zpracování

vyhotovování cenových nabídek

Právní základ

předsmluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, e-mail, tel. číslo údaje uvedené předmětu cenové nabídky

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

30 dní od vyhotovení

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Objednávky e-shop

Účel zpracování

uzavírání a správa objednávek (smluv) přes e-shop

Právní základ

smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, informace uvedené v poznámce, (zvláštní fakturační údaje, je-li klientem právnická osoba nebo OSVČ)

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí dodavatel zabezpečující přepravu zboží, externí partner poskytující možnost splátkového prodeje v případě zájmu o splátkový prodej

Lhůta pro výmaz osobních údajů

10 let od provedení objednávky

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Objednávky - realizace, vypůjčení zboží

Účel zpracování

uzavírání a správa objednávek (smluv) – realizace, vypůjčení zboží

Právní základ

smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

klienti, klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, (zvláštní fakturační údaje, je-li klientem právnická osoba nebo OSVČ), v případě vypůjčení zboží i důvod vypůjčení

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí dodavatel zabezpečující realizaci

Lhůta pro výmaz osobních údajů

10 let od provedení objednávky

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Účetní a daňové povinnosti

Účel zpracování

plnění zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví

Právní základ

zákon č. 431/2002 Z. z. o účetnictví, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Kategorie dotčených osob

klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, číslo bankovního účtu (případně e-mail), údaje související s platbou

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

10 let od splnění zákonné povinnosti

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Reklamace

Účel zpracování

vyřizování reklamací zboží

Právní základ

zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení; 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů

Kategorie dotčených osob

klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, identifikační údaje společnosti, pokud je klient právnická osoba a osobní údaje související s předmětem reklamace v souladu se zásadou minimalizace

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

1 rok od vyřízení agendy související s reklamací

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Uplatňování právních nároků

Účel zpracování

uplatňování právních nároků vyplývajících ze závazkových vztahů

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je uplatňování právních nároků.

Kategorie dotčených osob

klienti, bývalí klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

kontaktní osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, údaje z objednávek, další osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných požadavků při uplatňování práv

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

u práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě ao tom, kdo je povinen k její náhradě (čtyřletá subjektivní lhůta), končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Evidence klientů

Účel zpracování

evidence klientů

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence klientů, efektivní plnění závazků.

Kategorie dotčených osob

klienti

Kategorie osobních údajů

kontaktní osobní údaje uvedené v objednávkách jako jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem (provedení objednávky)

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Uplatňování práv dotčených osob – ochrana osobních údajů

Účel zpracování

evidence uplatněných práv dotčených osob a porušení ochrany dle zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, evidence uplatněných práv dotčených osob podle Kapitoly III a oznámení podle čl. 33 a 34 Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence uplatněných práv a oznámení porušení ochrany osobních údajů

Kategorie dotčených osob

klienti

Kategorie osobních údajů

údaje vztahující se pro uplatnění práva, údaje, které uvede oznamovatel při oznámení porušení ochrany

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

do 6 měsíců od uplynutí 5 let od uplatnění práva resp. vzniku porušení ochrany údajů

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Registrace e-shop

Účel zpracování

evidence registrovaných členů e-shopu, správa registrovaných účtů

Právní základ

souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

registrovaní členové

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, v případě právnických osob a OSVČ údaje z živnostenského oprávnění, případně údaje z živnostenského nebo obchodního rejstříku za účelem ověření zájemce o registraci.

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

1 rok od inaktivity člena v e-shopu

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Opuštěný košík

Účel zpracování

rezervace zboží – v rámci systému opuštěný košík

Právní základ

souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

e-mailová adresa (v případě zadání), IP adresa, informace z nákupního košíku

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

72 hodin od provedení rezervace

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Recenze

Účel zpracování

ohodnocování kvality poskytovaných služeb a produktů klienty

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování veřejnosti o kvalitě poskytovaných služeb a zboží.

Kategorie dotčených osob

recenzenti

Kategorie osobních údajů

jméno, údaje uvedené v recenzí

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

po dobu provozování webové stránky, na které byla recenze uvedena, případně po dobu dokud recenzent nepožádá o výmaz recenze

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Dotazník spokojenosti

Účel zpracování

zjišťování spokojenosti s nákupem

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zlepšování poskytovaných služeb, zajišťování marketingové činnosti

Kategorie dotčených osob

zákazníci

Kategorie osobních údajů
 

jméno, příjmení, e-mail, informace o zrealizované objednávce

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí partner HEUREKA

Lhůta pro výmaz osobních údajů

po provedení nákupu, resp. vybavení zpětné vazby

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Zasílání novinek, bez předchozího vztahu

Účel zpracování

zasílání informací o produktech a novinkách - propagace společnosti

Právní základ

souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

zájemci o informace

Kategorie osobních údajů

e-mailová adresa

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí partner Klaviyo

Lhůta pro výmaz osobních údajů

marketingové zprávy budou zasílány po dobu 2 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů bude uchováván po dobu 4 let od jeho odvolání

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Zasílání novinek klientům

Účel zpracování

zasílání informací o produktech a novinkách - propagace společnosti

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování klientů o aktuálních nabídkách

Kategorie dotčených osob

klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, e-mailová adresa

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

po dobu registrace v e-shopu, resp. po dobu trvání smluvního vztahu

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Sociální sítě – komunikace

Účel zpracování

zabezpečování komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace

Kategorie dotčených osob

zájemci o informace

Kategorie osobních údajů

údaje poskytnuté při provádění komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, provozovatel sociálních sítí

Lhůta pro výmaz osobních údajů

po dobu aktivního využívání konta na sociálních sítích

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Soutěže

Účel zpracování

organizování soutěží na sociálních sítích/webové stránce ve smyslu statutu soutěže

Právní základ

souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob

účastníci soutěže

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, adresa doručení v případě výhry

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, provozovatel sociálních sítí

Lhůta pro výmaz osobních údajů

1 měsíc od vyhlášení výsledků soutěže

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

 

Monitorování prostor společnosti

Účel zpracování

ochrana majetku, života, zdraví, zajištění bezpečnosti, ve zvláštních případech uplatňování právních nároků

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je ochrana majetku, života, zdraví, zajištění bezpečnosti, ve zvláštních případech uplatňování právních nároků.

Kategorie dotčených osob

osoby vyskytující se v monitorovacím prostoru

Kategorie osobních údajů

videozáznam

Kategorie příjemců

pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů

14 dní

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se