Úvod / Informace / Zásady zpracování osobních údajů
Tisk

Zásady zpracování osobních údajů

 Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost PETOMAR s.r.o. , se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, IČ: 44 711 328, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava oddíl: S.r.o., vložka č.1 23542/T (dále jen jako „ provozovatel“ ). Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotyčné osoby , tj. osoby o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Jakými právy disponujete v postavení dotčené osoby?

 • Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
 • Právo na opravu - pokud si myslíte že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
 • Právo na výmaz (k zapomenutí) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.
 • Odvolat souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
 • Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.
 • Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru
 • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech.
 • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným/smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: Váhovská 870, Dolná Streda 925 63 nebo na e-mail:petomar@zahradnejazierka.sk. Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

Monitorování prostor společnosti

PProstory společnosti (provozovatele) PETOMAR s.r.o. , se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Provozovatel využívá kamerový systém za účelem ochrany zdraví, majetku a zabezpečení bezpečnosti, ve zvláštních případech za účelem uplatňování právních nároků. Za tímto účelem zpracovává provozovatel prostřednictvím předmětného kamerového systému Váš videozáznam a to po dobu 14 dnů od jeho pořízení.

Bližší informace o zpracování osobních údajů:

Kontaktní formulář

Účel zpracování zajišťování komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, vyřizování žádostí.
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace prostřednictvím webu.
Kategorie dotčených osob zájemci o informace, potenciální klienti
Kategorie osobních údajů jméno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené předmětu zprávy
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 10 dní od skončení měsíce, ve kterém byla poptávka doručena
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Virtuální asistent

Účel zpracování zajišťování komunikace prostřednictvím virtuálního asistenta.
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace prostřednictvím webu.
Kategorie dotčených osob zájemci o informace, potenciální klienti
Kategorie osobních údajů jméno, e-mail, údaje, které nám v rámci komunikace dobrovolně poskytnete
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 10 dní od skončení měsíce, ve kterém byla komunikace ukončena
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Cenové nabídky

Účel zpracování vyhotovování cenových nabídek
Právní základ předsmluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob potenciální klienti
Kategorie osobních údajů jméno, e-mail, tel. číslo údaje uvedené předmětu cenové nabídky
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 30 dní od vyhotovení
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Objednávky e-shop

Účel zpracování uzavírání a správa objednávek (smluv) přes e-shop
Právní základ smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, informace uvedené v poznámce, (zvláštní fakturační údaje, je-li klientem právnická osoba nebo OSVČ)
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí dodavatel zabezpečující přepravu zboží, externí partner poskytující možnost splátkového prodeje v případě zájmu o splátkový prodej
Lhůta pro výmaz osobních údajů 10 let od provedení objednávky
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Objednávky - realizace, vypůjčení zboží

Účel zpracování uzavírání a správa objednávek (smluv) – realizace, vypůjčení zboží
Právní základ smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, (zvláštní fakturační údaje, je-li klientem právnická osoba nebo OSVČ), v případě vypůjčení zboží i důvod vypůjčení
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí dodavatel zabezpečující realizaci
Lhůta pro výmaz osobních údajů 10 let od provedení objednávky
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Účetní a daňové povinnosti

Účel zpracování plnění zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví
Právní základ zákon č. 431/2002 Z. z. o účetnictví, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů
Kategorie dotčených osob klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, číslo bankovního účtu (případně e-mail), údaje související s platbou
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 10 let od splnění zákonné povinnosti
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Reklamace

Účel zpracování vyřizování reklamací zboží
Právní základ zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení; 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů
Kategorie dotčených osob klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, identifikační údaje společnosti, pokud je klient právnická osoba a osobní údaje související s předmětem reklamace v souladu se zásadou minimalizace
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 1 rok od vyřízení agendy související s reklamací
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Uplatňování právních nároků

Účel zpracování uplatňování právních nároků vyplývajících ze závazkových vztahů
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je uplatňování právních nároků.
Kategorie dotčených osob klienti, bývalí klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů
Kategorie osobních údajů kontaktní osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, údaje z objednávek, další osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných požadavků při uplatňování práv
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů u práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě ao tom, kdo je povinen k její náhradě (čtyřletá subjektivní lhůta), končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Evidence klientů

Účel zpracování evidence klientů
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence klientů, efektivní plnění závazků.
Kategorie dotčených osob klienti
Kategorie osobních údajů kontaktní osobní údaje uvedené v objednávkách jako jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem (provedení objednávky)
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Uplatňování práv dotčených osob – ochrana osobních údajů

Účel zpracování evidence uplatněných práv dotčených osob a porušení ochrany dle zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, evidence uplatněných práv dotčených osob podle Kapitoly III a oznámení podle čl. 33 a 34 Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence uplatněných práv a oznámení porušení ochrany osobních údajů
Kategorie dotčených osob klienti
Kategorie osobních údajů údaje vztahující se pro uplatnění práva, údaje, které uvede oznamovatel při oznámení porušení ochrany
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů do 6 měsíců od uplynutí 5 let od uplatnění práva resp. vzniku porušení ochrany údajů
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Registrace e-shop

Účel zpracování evidence registrovaných členů e-shopu, správa registrovaných účtů
Právní základ souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob registrovaní členové
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, v případě právnických osob a OSVČ údaje z živnostenského oprávnění, případně údaje z živnostenského nebo obchodního rejstříku za účelem ověření zájemce o registraci.
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 1 rok od inaktivity člena v e-shopu
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Opuštěný košík

Účel zpracování rezervace zboží – v rámci systému opuštěný košík
Právní základ souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob potenciální klienti
Kategorie osobních údajů e-mailová adresa (v případě zadání), IP adresa, informace z nákupního košíku
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 72 hodin od provedení rezervace
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Recenze

Účel zpracování ohodnocování kvality poskytovaných služeb a produktů klienty
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování veřejnosti o kvalitě poskytovaných služeb a zboží.
Kategorie dotčených osob recenzenti
Kategorie osobních údajů jméno, údaje uvedené v recenzí
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů po dobu provozování webové stránky, na které byla recenze uvedena, případně po dobu dokud recenzent nepožádá o výmaz recenze
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Dotazník spokojenosti

Účel zpracování zjišťování spokojenosti s nákupem
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zlepšování poskytovaných služeb, zajišťování marketingové činnosti
Kategorie dotčených osob zákazníci
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, e-mail, informace o zrealizované objednávce
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí partner HEUREKA
Lhůta pro výmaz osobních údajů po provedení nákupu, resp. vybavení zpětné vazby
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Zasílání novinek, bez předchozího vztahu

Účel zpracování zasílání informací o produktech a novinkách - propagace společnosti
Právní základ souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob zájemci o informace
Kategorie osobních údajů e-mailová adresa
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí partner Klaviyo
Lhůta pro výmaz osobních údajů marketingové zprávy budou zasílány po dobu 2 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů bude uchováván po dobu 4 let od jeho odvolání
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Zasílání novinek klientům

Účel zpracování zasílání informací o produktech a novinkách - propagace společnosti
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování klientů o aktuálních nabídkách
Kategorie dotčených osob klienti
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, e-mailová adresa
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů po dobu registrace v e-shopu, resp. po dobu trvání smluvního vztahu
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Sociálne siete – komunikácia

Účel zpracování zabezpečování komunikace prostřednictvím sociálních sítí
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace
Kategorie dotčených osob zájemci o informace
Kategorie osobních údajů údaje poskytnuté při provádění komunikace prostřednictvím sociálních sítí
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, provozovatel sociálních sítí
Lhůta pro výmaz osobních údajů po dobu aktivního využívání konta na sociálních sítích
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Soutěže

Účel zpracování organizování soutěží na sociálních sítích/webové stránce ve smyslu statutu soutěže
Právní základ souhlas dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR
Kategorie dotčených osob účastníci soutěže
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, adresa doručení v případě výhry
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, provozovatel sociálních sítí
Lhůta pro výmaz osobních údajů 1 měsíc od vyhlášení výsledků soutěže
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

Monitorování prostor společnosti

Účel zpracování ochrana majetku, života, zdraví, zajištění bezpečnosti, ve zvláštních případech uplatňování právních nároků
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je ochrana majetku, života, zdraví, zajištění bezpečnosti, ve zvláštních případech uplatňování právních nároků.
Kategorie dotčených osob osoby vyskytující se v monitorovacím prostoru
Kategorie osobních údajů videozáznam
Kategorie příjemců pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona
Lhůta pro výmaz osobních údajů 14 dní
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neuskutečňuje se

 

Přílohy

K článku nebyly přidány žádné přílohy.

Vybíráme z našeho e-shopu

Oase Plovoucí Ostrov Kruh 81cm

OAse

Oase Plovoucí Ostrov Kruh 81cm

 • Poštovné zdarma

1 925,00 Kč

AquaMax Eco Classic 18000 C

OAse

AquaMax Eco Classic 18000 C

15 251,00 Kč

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse

Oase MIDI II 1,1KW / 230

 • Poštovné zdarma

184 919,56 Kč

Oase BioSmart Set 24000 PLUS

OAse

Oase BioSmart Set 24000 PLUS

 • Poštovné zdarma

23 553,00 Kč

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

 • Poštovné zdarma

242 439,69 Kč